අරමුණු

  • සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීම සදහා ආගමික වටිනාකම් ජනතාව තුළ වර්ධනය කරනු පිණිස අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවෙහි සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි ප්‍රතිපත්ති,වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
  • බුදුදහම සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය උදෙසා යෝග්‍ය වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිතකොට පෝෂණය කිරීම උදෙසා යෝග්‍ය වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • බුදුදහම සම්බන්ධයෙන් වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසු විපරම් කිරීම.
  • පූජා භූමි සැළසුම්කරණය හා සංවර්ධන කිරීම.
  • උත්තරීතර අනුශාසක මණ්ඩලයේ අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම.
  • අන්තර්ජාතික වශයෙන් ථෙරවාද බුදුදහම ප්‍රචාරය කිරීම සදහා කටයුතු කිරීම.
  • බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනයන්ට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියලුම විෂයන්ට අදාළ කටයුතු
  • බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනෙකුත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම.

 

පොහොය දවස්

vesak3

නව්‍ය පුවත්

නවතම දර්ශන