නිලධාරීන්

  1. මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා
   ලේකම්
  2. ආර්.පී.ආර්.අමරසිංහ මිය
   අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
  3. එම්.එන්.පී.ගුණරත්න මෙය
   අතිරේක ලේකම් (පාලන)
  4. ජනක රණේපුර මහතා
   අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
  5. ජී.එස්.කේ.සිල්වා මිය
   ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
  6. ඩබ්.ටී.එච්.රුචිර විතාන මහතා
   අධ්‍යක්ෂ(පූජා භූමි)
  7. යූ.එස්.කේ.දෙනාවත්ත මිය
   ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
  8. කේ.කේ.සී.කනේරු මිය
   අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)
  9. ඩබ්.පී.එන්.විජේසිංහ මහතා
   ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
  10. එස්.කේ.දයානන්ද මිය
   නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
  11. ජී.එන්.මුණවීර මිය
   ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
  12. ජී.එම්.ටී.කවිත් ගුණවර්ධන මහතා
   ගණකාධිකාරී
  13. එල්.වී.හෙට්ටිආරච්චි මහතා
   සහකාර ලේකම්

 

පොහොය දවස්

vesak3

නව්‍ය පුවත්

නවතම දර්ශන