බාගැනීම්

වීසා ලබා ගැනීමට නිර්දේශිත ලිපි නිකුත් කිරීම

  • ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණීමේ වීසා ලබාගැනීම සදහා නිර්දේශ ලිපි ලබාගැනීම සදහා ඉදිරිපත් කළයුතු ලේඛන -Download
  • ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණීමේ වීසා ලබාගැනීම සදහා නිර්දේශ ලිපි ලබාගැනීමෙි අයදුම් පත්‍රය - Download
  • මෙරට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිටරට වැඩම කිරීමෙිදී ලබාදෙන වීසා නිර්දේශිත ලිපිය සැකසීම සදහා අවශ්‍ය ලිපිලේඛන - Download
  • වීසා දීර්ඝ කිරීමෙි ලිපි ලබාගැනීමෙි අයදුම් පත්‍රය -Download

 අනෙකුත් බාගතකිරීම්

  • විහාරස්ථාන සහ දහම් පාසල් සදහා ආධාර ලබාදීමේ අයදුම් පත්‍රය - Download
  • විහාරස්ථාන සහ දහම්පාසල් සදහා මුල්‍යාධාර ලබාදීම පිළිබද විස්තර 1 -Download
  • විහාරස්ථාන සහ දහම්පාසල් සදහා මුල්‍යාධාර ලබාදීම පිළිබද විස්තර 2 - Download

 

vesak3

Raharata Charika

 

නවතම දර්ශන