විහාරස්ථාන සිහි කැඳවුම් සටහන් පොත 2021

2021 වසර සඳහා ගරු විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මුද්‍රණය කරන ලද විහාරස්ථාන සිහි කැඳවුම් සටහන් පොත මෙම දිනවල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, මගින් ගරු විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත බෙදාහැරීමට කටයුතු යොදා ඇත. එසේම යාපනය, කිලිනොච්චිය, මඩකලපුව, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ගරු විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත තැපැල් මගින් යැවීමටද කටයුතු යොදා ඇත.

2021.01.15 දින වන විට අමාත්‍යාංශය මගින් සියළු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත සිහි කැඳවුම් සටහන් පොත් භාරදී අවසන් කරන අතර දිස්ත්‍රික් බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා ගරු විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත 2021.01.31 දින වන විට බෙදා හැරීම අවසන් කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

නවතම දර්ශන